Vragen in verband met boek

Ter completering van de stratigrafie van het Geologisch Instituut moeten
nog antwoorden op de hiernavolgende vragen gevonden worden.

 

A. Samenstelling besturen GVA vanaf 08-11-1961

-  Wie weet de ontbrekende namen ( ? in onderstaande tabel)?

-  Aan/opmerkingen  betreffende vermelde namen

-  Aanvullende informatie

 

Praeses

Abactis

Quaestor

Assessor I

Assessor II

 

08-11-61

18-10-62

9)

Braam

[1956]

Wesselingh

[1958]

Zeck

[1958]

10)

Van Houten

[1957]

De Boer, G.

[1959]

 

18-10-62

11-11-63

Soediono

[1956]

Van Houten

[1957]

Luyt

[1959]

11)

Van Rooijen

[1959]

Langenberg

[1961]

 

11-11-63

12-11-64

 

V. Montfrans

[1958]

Voigt

[1959]

Van Rooijen

[1959]

12)

Dekker

[1961]

De Clercq

[1962]

 

12-11-64

12-11-65

13)

Voigt

[1959]

? V.Heerden

[1961]

Westra, G.

[1960]

14)

?

?

 

12-11-65

28-10-66

15)

Bresser

[1961]

16)

?

Dekker

[1961]

17)

Kampschuur

[1963]

Wittink

[1962]

 

28-10-66

okt. 67

18)

Langenberg

[1961]

19)

? Mallee, L.

[1964]]

Kuipers, E.

[1963]

20)

?

?

 

okt. 67

03-10-68

21)

Kampschuur

[1963]

Westerhof

[1963]

Griep

[1964]

22)

Winnubst

[1964]

Uiterwijk

[1965]

Voet, W.

[1966]

22a)

03-10-68

22-10-69

23)

De Clercq

[1962]

?

Beunk

[1962]

24)

?

? Bodewes

[1965]

 

 

Voorzitter

Activiteiten

Secretaris

Activiteiten

Penningm.

Activiteiten

Voorzitter

Onderwijscie

Lid

Onderwijscie

Lid

Onderwijscie

22-10-69

?

25)

Out

[1966]

Smit, J. [1966]

V. Staveren

[1968]

Coné

[1967]

26)

V. Weering

[1966]

De Boer, A.

[1966]

Mallee, L.

[1964]

70/71 27)

 

 

 

 

 

 

71/72

28)

 

 

 

 

 

 

72/73

29)

 

 

 

 

 

 

 

[1963] behorend tot geologische jaargang 1963/64 ; 70/71: cursus 1970/71

 

9) Na de (buitengewone) vergadering van 15-03-1962 zijn in het notulenboek geen notulen van latere vergaderingen gevonden. De samenstelling van latere besturen is grotendeels achterhaald uit Almanakken van het ASC, (Civitas)jaarboeken, kasboek van de GVA (quaestoren) en informatie door oud-studenten (onder wie oud-bestuursleden).

10) Quaestoraat 08-11-1961 overgenomen door Zeck (kasboek  GVA).

11) Quaestoraat 18-10-1962 overgenomen door Luyt (kasboek GVA).

12) Quaestoraat 11-11-1963 overgenomen door Van Rooijen (kasboek GVA).

13) In Civitas jaarboek 1965 en in Almanak ASC 1965 worden geen namen van bestuursleden ge­noemd. 

Zie ook notulen ‘beperkte Commissie Hoogleraren-Staf-Studenten’van 04-12-1964.

14) Quaestoraat 12-11-1964 overgenomen door G. Westra (kasboek GVA).

15) In de Almanak ASC 1966 (cursus 1965/66) wordt als bestuur van de GVA vermeld: Bresser (praeses), Dekker (abactis). Van Heerden (quaestor), Kampschuur (assessor) en Wittink (assessor).

16) Bresser was tevens vertegenwoordiger van GVA (‘de studentengeologie’) in de SRA (Studie Raad ASVA).

17) Quaestoraat 12-11-1965 overgenomen door L. Dekker (kasboek GVA). Dit klopt dus niet met opgave in Civitas jaarboek 1966 (zie voetnoot 15), waarin Van Heerden als quaestor wordt vermeld. Deze vertrok niet lang na zijn kandidaatsexamen (31-03-65) naar de USA en het lijkt dus onwaarschijnlijk dat hij quaestor is geweest in het bestuur GVA 1965/66!!

18) In Civitas jaarboek 1967 (cursus 1966/67) wordt hetzelfde bestuur vermeld als in het Civitas jaarboek 1966 (cursus 1965/66)!!

19) Volgens Langenberg (tel. med. 24-10-01) ‘was hij waarschijnlijk voorzitter van bestuur 1966/67’ waarin E. Kuijpers quaestor was. Volgens Langenberg was Kampschuur na hem voorzitter, hetgeen klopt.

20) Quaestoraat 28-10-1966 overgenomen door E. Kuijpers (kasboek GVA).

21) Samenstelling bestuur uit Civitas jaarboek 1968 (p.83) en Geologie en Mijnbouw, jan./febr. 1968.

22) Quaestoraat oktober 1967 overgenomen door Griep (kasboek GVA). Hij maakte er een “rotzooitje”  van!

22a) W. Voet was ‘lustrumcommissaris’.

23) In Civitas jaarboek 1969 worden bij de GVA geen namen van bestuursleden vermeld.

24) Quaestoraat 03-10-1968 overgenomen door Beunk (kasboek GVA); Beunk wist de andere namen uit het bestuur 1968/69 niet meer.

25) In Civitas jaarboek 1970 worden geen namen genoemd. In Almanak ASC 1970 staat: ‘voorzitter activiteiten, secretaris activiteiten en penningmeester activiteiten’. In de studiegids van de faculteit 1969/1970 wordt vermeld dat er bij de geologie een studiecommissie was, bestaande uit Kuhry [1963], Winnubst [1964], [Jaap] Boon [1966], Van Weering [1966] en J.W. van der Velden [1967].

26) Quaestoraat 22-10-1969 overgenomen door Coné (kasboek GVA).

27) In ASVA jaarboek 1971 (cursus 1970/71) wordt onder Geologische Vereniging alleen vermeld: ‘adres: Roetersstraat 15’ [=adres Faculteit W&N ! o.s.]. Het kasboek eindigt op 23 maart 1971, maar de facto in maart 1970.

28) In ASVA jaarboek 1972 (cursus 1971/72) wordt de Geologische Vereniging niet meer vermeld.

29) Tijdens de SFR-vergadering op 22 december 1972 vroeg Helmers ‘of het zin heeft de G.V.A. op te heffen en evt. de failliete (?) boedel af te wikkelen.’ Waar­schijn­lijk is de GVA in de loop van 1970 (of 1971?) een stille dood gestor­ven. Daarbij speelde de afkeer die studenten in die tijd hadden van verenigin­gen met een "corpora­al" karakter zeker een belangrijke rol.

 

 

B. Werkkring van studenten geologie van de jaargangen 1917-1983 na het behalen van het doctoraalexamen geologie aan de UvA of elders:

Van de 418 afgestudeerden heb ik kunnen achterhalen dat 320 (77%) gedurende korte of lange tijd werkzaam zijn geweest in de geologie s.l.  Hiervan 243 (58%) bij olie-, ertsmaatschappijen, geologische diensten, consultants, etc. ; 61 (15%) bij instellingen van Hoger Onderwijs en 16 (4%) in de milieusector (“bodemkunde”), pre- en protohistorie. Geen geologische werkkring: 88 (21%). Van 10 afgestudeerden(2%) is de werkkring (nog) onbekend:

 

Naam

Jaargang

Dr. H.W. Doornink,

1923

Dr. D.L. (Daan) De Bruyne

1933

Drs. H.J. (Herman) Jonker

1935

Drs. W.G. (?Wim) Plomp

1937

Drs. B. (Billy) van Os 1)

1941

Drs. P.H. (Pieter) Beekman

1945

Dr. C.D.L. Cohen  2)

1948

Drs. R.H. Scharrer

1950

Dr. R (Rolf) Wirtz

1953

Drs. H. (Hilbrand) Graven 3)

1975

 

1) ook genoemd Billy Kymmell (Van Os)

2) zich later noemende De Sterke

3) “instromer” die kandidaatsexamen geologie deed aan de VU en afstudeerde aan de UvA (evenals zijn jaargenoot Michiel de Smet).

 

Wie kan mij over bovengenoemde personen inlichtingen verschaffen betreffende werkkring na afstuderen?

Reacties naar Otto J. Simon (Verbenalaan 2, 2111 ZL Aerdenhout); tel. 023 524 43 87;

 e-mail:  otto.simon@quicknet.nl

 

ojs  december 2004